Για τη δυνατότητα χρηματοδότησης δανείων σε επιχειρήσεις για
επενδυτικά σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης ενημερώνει το
One Stop Liaison Office και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά:
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής,
και έτους ίδρυσης (αφορά και startups), έχουν την ευκαιρία να
χρηματοδοτηθούν από δανειακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), για να λάβουν για την επένδυσή τους έως το 50%
του κόστους, με σταθερό και ιδιαίτερα ευνοϊκό και χαμηλότοκο επιτόκιο
0,35%.

Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το δανειακό σκέλος του
« Ελλάδα 2.0 »
( https://greece20.gov.gr/se-leitourgia-i-platforma-ypovolis-
ependytikwn-protasewn-gia-xrimatodotisi-mesw-daneiwn-apo-to-ellada-2-
0/ ) ύψους 12,7 δισ. ευρώ, θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των
ιδιωτικών επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, επιτρέποντας την
ανθεκτικότητα στις διεθνείς αντίξοες συνθήκες και τη διατήρηση ενός
υψηλού ρυθμού ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0»
επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι
το 37% των δαπανών τους θα αφορούν στο κλίμα και το 20% στην
προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ενισχύσεις αφορούν επενδυτικά σχέδια που είναι ήδη ενταγμένα
ή δεν έχουν ενταχθεί σε διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης
(Αναπτυξιακός Νόμος, άλλο πλην Αναπτυξιακού ή συνδυασμός αυτών),
αλλά και επενδυτικά σχέδια που αναμένεται ή δεν αναμένεται να
ενταχθούν σε κάποιο αναμενόμενο καθεστώς ενίσχυσης.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας και
ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού
σχεδίου κυμαίνεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα τα επενδυτικά σχέδια του πυλώνα Καινοτομία, Έρευνα και
Ανάπτυξη θεωρούνται επιλέξιμα εφόσον καλύπτεται ένας τουλάχιστον
δείκτης καινοτομίας, όπως ενδεικτικά:

• Χρηματοδότηση διδακτορικών
ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM)
από το ΕΣ

• Ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας STEM ως προς το σύνολο
των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί το ΕΣ

• Επενδυτικό σχέδιο
μικρομεσαίας επιχείρησης με το οποίο δημιουργείται νέο προϊόν (όχι νέο
brand)

• Επενδυτικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης με το οποίο
δημιουργείται νέα υπηρεσία (όχι νέο brand).
Αντίστοιχα, για να ισχύουν οι συνθήκες Ε&Α, θα πρέπει
εναλλακτικά το αντικείμενο της έρευνας να σχετίζεται με τις θεματικές
ενότητες της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας
(RIS3) (π.χ. Αγροδιατροφή, ΤΠΕ, Υλικά, Τουρισμός κλπ) ή του Horizon
2020

• να προβλέπει τη διεξαγωγή συστηματικής βιομηχανικής έρευνας ή/
και πειραματικής ανάπτυξης

• να στοχεύει στη δημιουργία νέων προϊόντων

/ υπηρεσιών ή τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων /
υπηρεσιών

• ο επενδυτής ή / και οι κύριοι ερευνητές της ερευνητικής
ομάδας να έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που
συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ή από άλλη χώρα του ΟΟΣΑ κατά την πενταετία, πριν την αίτηση
δανειοδότησης ή

• το επενδυτικό σχέδιο να προβλέπει δαπάνες
κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα του συστήματος PCT.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, που δύναται να περιλαμβάνονται στα
επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ, είναι δαπάνες
που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Γήπεδα (αγορά και διαμόρφωση), αγορά,
κατασκευή ή χρήση κτιρίων, αγορά ή κατασκευή εξοπλισμού, μεταφορικά
μέσα, άυλα, μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο,
μετακινήσεις, αναλώσιμα, κεφάλαιο κίνησης, δαπάνες προώθησης και
επικοινωνίας (Marketing).

Η χρηματοδότηση εμπίπτει στον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1407/2013 (de
minimis).

Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε
στις 10 Μαΐου 2022 και υλοποιείται μέσω της
πλατφόρμας  https://rrf-gobeyond.gr/welcome .