Όροι Χρήσης

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.neathess.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής οι «Χρήστες») από την εταιρεία με την επωνυμία  «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ» η οποία εδρεύει στην περιοχή Σερρών του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, επί της Μακεδονομάχων 16, με ΑΦΜ: 094406780 (εφεξής «Εταιρεία»).

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). H πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και αποδεικνύει ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι Χρήστες ευθύνονται προσωπικά για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει στην περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας,  οι Χρήστες όμως ευθύνονται σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζημίας της Εταιρείας ή τρίτων εφόσον αυτή προκλήθηκε από την ως άνω παραβίαση.

2.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση  το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα αναστέλλεται λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης αυτής ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους παρόμοιους λόγους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη και για όσο χρονικό διάστημα τυχόν ανασταλεί η πρόσβαση σ’ αυτήν.

Η Εταιρεία ενημερώνει και εμπλουτίζει την Ιστοσελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Η Εταιρεία οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει την λειτουργία της επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει διαρκώς το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην έχει επικαιροποιηθεί σε μια δεδομένη στιγμή.

Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και επιβαρύνονται με το κόστος του προμήθειας, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού τους, της σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, καθώς και την ευθύνη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. Οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

3.ΕΓΓΡΑΦΗ

Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, οφείλει και συμφωνεί: i να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις ή και στα συγκεκριμένα περιεχόμενα/υπηρεσίες της, και ii να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

4.ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι Χρήστες δηλώνουν ότι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη χρήσης της ιστοσελίδας, εκτός διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ αυτών και της εταιρίας, σύμφωνα πάντα με το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ε.Ε. Η Εταιρεία προσφέρει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας όπως αυτό διαμορφώνεται εκάστοτε, αποκλειστικά για προσωπική και όχι επαγγελματική χρήση των Χρηστών, η οποία ρητά απαγορεύεται. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη, ή ανακρίβειες του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ούτε και για οποιασδήποτε φύσεως περιουσιακή ή μη ζημία, τυχόν προκύψει από το περιεχόμενο που βρίσκεται αναρτημένο σ’ αυτήν. Επίσης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την διακοπή ή παύση λειτουργίας της ιστοσελίδας, για τυχόν κακή ποιότητα λήψης, ιούς που μπορούν να μεταδοθούν μέσω αυτής, ή και από οποιονδήποτε τρίτο κάνει χρήση αυτής και για οποιοδήποτε λάθος ή σφάλμα του περιεχομενου της, με αφορμή το οποίο μπορεί να προκληθεί ζημία στους Χρήστες ή και σε τρίτους.

5.“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES) ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (web sites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία συμφωνεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων  ιστοσελίδων ή/και καταστημάτων ή/και υπηρεσιών στα οποία μπορεί να παραπέμπει, ή/και ότι συνδέεται με όλα τα παραπάνω καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου, εργασίας, πρόστησης κτλ.

Επιπλέον, η παραπομπή μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών banners στο περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων δεν χορηγεί στον Χρήστη την άδεια για τη χρήση ή την αποθήκευση αυτού, την οποία, εφόσον απαιτείται, οφείλει να λάβει από τον κάτοχο των διαδικτυακών αυτών τόπων και σελίδων. Οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που τυχόν εμφανίζεται στο περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αλλάξει χωρίς προηγουμένως να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Ρητά απαγορεύεται στους χρήστες η εκμετάλλευση ολικά ή μερικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας, το οποίο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται να αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής,  μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο κάνει χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του τελευταιου. Επιτρέπεται η αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας στον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αποκλειστικά και  μόνο προσωπική χρήση και μάλιστα χωρίς να αφαιρέσει ή να αλλοιώσει την ένδειξη προέλευσης, και υπό την ρητή προϋπόθεση ότι από την ως άνω χρήση δεν θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνδέεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν καθιστά τον  Χρήστη δικαιούχο του Λογισμικού. Οι Χρήστες ρητά απαγορεύεται να αναπαράγουν, τροποποιούν, μεταφράζουν ή με οποιονδήποτε τρόπο να προσβάλλουν το Λογισμικό της Εταιρείας.

Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, που θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας η οποία προκλήθηκε με αφορμή ή εξαιτίας της χρήσης της Ιστοσελίδας και της παραβίασης των παρόντων όρων, ή λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων της εταιρίας ή και τρίτων λόγω κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για απόψεις των Χρηστών που διατυπώνονται μέσω της  Ιστοσελίδας της. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι τόσο έναντι της Εταιρείας όσο και έναντι των τρίτων, τα δικαιώματα των οποίων βλάπτονται από τις απόψεις που διατυπώνουν οι Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και φέρουν τα εμπορικά σήματα τρίτων, εταιρειών, οργανισμών, ενώσεων, συνεργατών φορέων ή εκδοτών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι τρίτοι αυτοί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη στην περίπτωση προσβολής τους.

7.ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σε κείμενο τις απόψεις τους, ή και φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύονται σε διάφορες ενότητες της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Στην περίπτωση που Χρήστης υποβάλει προς δημοσίευση οποιοδήποτε κείμενο ή σχόλιο ή φωτογραφικό υλικό στην Ιστοσελίδα, αυτόματα θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω  όρους, προϋποθέσεις, οδηγίες και δηλώσεις της Εταιρείας, χωρίς να έχει ή να διατηρεί για το μέλλον οιασδήποτε φύσεως αξίωση (οικονομική ή άλλη), σε βάρος της Εταιρείας για τη δημοσίευση αυτή και ειδικότερα:

(α) Ο Χρήστης  που υποβάλλει προς δημοσίευση κείμενο ή σχόλιο ή φωτογραφικό υλικό, θεωρείται, είτε ότι είναι ο δημιουργός του και ως εκ τούτου φορέας των σχετικών δικαιωμάτων, ή ότι έχει λάβει την  αναγκαία προς τούτο άδεια από τον δικαιούχο του.

(β)Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι το κείμενο ή το φωτογραφικό υλικό που υποβάλλει προς δημοσίευση στην Ιστοσελίδα της εταιρίας δεν παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου ή ακόμη και της Εταιρείας. Ο Χρήστης ρητά δηλώνει και ανεπιφύλακτα αποδέχεται ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα με αφορμή την υποβολή του προς δημοσίευση κειμένου ή φωτογραφικού υλικού. Ο με καθ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο δικαιούχος του κειμένου ή του φωτογραφικού υλικού εξακολουθεί να είναι φορέας των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος επί του κειμένου ή του φωτογραφικού υλικού που υποβάλει ο Χρήστης, με την υποβολή, ωστόσο, παραχωρείται στην Εταιρεία ανεπιφύλακτα η ανέκκλητη, μη αποκλειστική, χρονικά και εδαφικά απεριόριστη, άδεια δημοσίευσης του κειμένου ή του φωτογραφικού υλικού στην Ιστοσελίδα.

(γ) Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι απόψεις που εκφράζονται από τους Χρήστες και άλλους τρίτους που έχουν συμβάλλει στη δημιουργία του κειμένου ή του φωτογραφικού υλικού, δεν απηχούν αναγκαία τις απόψεις της Ιστοσελίδας και η Εταιρεία δεν λαμβάνει θέση με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου που υποβάλλεται από τον Χρήστη.

(δ) Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν έχει υποχρέωση αλλά ούτε και δυνατότητα, εκ της λειτουργίας της, να ελέγχει την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα, νομιμότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων από τον Χρήστη, πριν από τη δημοσίευσή τους.

(ε) Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, νομιμότητα και ιδίως για την αλήθεια του περιεχομένου των κειμένων που υποβάλλει στην Ιστοσελίδα καθώς και ότι η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οτιδήποτε σχετίζεται με ότι αυτός υποβάλλει προς δημοσίευση και δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της.

Η εταιρία ρητά δηλώνει και Ο Χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι:

  1. i) Δεν θα υποβάλλονται προς δημοσίευση και δεν θα δημοσιεύονται κείμενα ή φωτογραφικό υλικό που με βάση τον μέσο επισκέπτη της ιστοσελίδας μπορεί να θεωρηθούν άσεμνα, υβριστικά, απειλητικά, ρατσιστικά, παραπλανητικά, προσβλητικά οιασδήποτε έκφανσης της προσωπικότητας του ατόμου, συκοφαντικά ή δυσφημιστικά για οποιοδήποτε πρόσωπο, ή εξυβριστικό, ή που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή είναι παράνομο.
  2. ii) Δεν θα υποβάλλονται προς δημοσίευση και δεν θα δημοσιεύονται κείμενα ή φωτογραφικό υλικό που με βάση τον μέσο επισκέπτη της ιστοσελίδας μπορεί να θεωρηθούν ότι προτρέπουν σε χρήση βίας ή στη διάπραξη αδικήματος ή ενθαρρύνουν οιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

iii) Δεν θα υποβάλλονται προς δημοσίευση και δεν θα δημοσιεύονται κείμενα ή φωτογραφικό υλικό για τα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας). Συνεπώς, θεωρείται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα  από τον Χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, όλως ενδεικτικώς, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν είναι εμπιστευτικές.

  1. iv) Δεν θα υποβάλλονται προς δημοσίευση και δεν θα δημοσιεύονται κείμενα ή φωτογραφικό υλικό που παρενοχλεί, υποτιμά ή εκφοβίζει άτομο ή ομάδα ατόμων με βάση τυχόν μη επιτρεπτή oμαδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, ιθαγένειας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, ή αναπηρίας.
  2. v) Δεν θα υποβάλλονται προς δημοσίευση και δεν θα δημοσιεύονται κείμενα ή φωτογραφικό υλικό που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

Επιπλέον οι χρήστες οφείλουν:

  1. vi) Να μην εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν οιασδήποτε φύσεως περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας, ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.

vii) Να μην εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης Περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ακόμη και όταν δεν προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο του Περιεχομένου που υποβάλλει ο Χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει αυτό, κατά την απόλυτη κρίση της, ή ανά πάσα στιγμή να το αφαιρέσει ή να το διαγράψει από την Ιστοσελίδα της και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση, άδεια ή συναίνεση του Χρήστη, ιδίως εάν διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι αυτό παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο κείμενο που υποβάλλει ο χρήστης, προκειμένου να προβεί σε δημοσιογραφική έρευνα και ρεπορτάζ, το οποίο έχει δικαίωμα να δημοσιεύσει στην Ιστοσελίδα της ή στα έντυπά της.

Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι επιτρέπει την τεχνική επεξεργασία και τις τυχόν αλλαγές κατά την ανάρτηση όσων υποβάλει προς δημοσίευση στην Ιστοσελίδα ώστε αυτά να προσαρμόζονται στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Η Ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διαγραφή ή αποτυχία αποθήκευσης των καταχωρήσεων ή άλλων πληροφοριών που υποβάλει ο Χρήστης.

Η παρούσα υπηρεσία, όπως εν γένει η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Ο χρήστης που είναι κάτω των 18 ετών και επιθυμεί να υποβάλει κείμενο ή φωτογραφικό υλικό, οφείλει να έχει και υποβάλει ταυτόχρονα την έγγραφη και ρητή συναίνεση των γονέων του ή του έχοντος τη γονική μέριμνα ή εν γένει του νομίμου εκπροσώπου του.

True Social Stories

Η εταιρία με δική της πρωτοβουλία, δύναται να επιλέξει αναρτήσεις που έχουν  δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ζητήσει τη συγκατάθεση του προσώπου το οποίο έχει προβεί στη σχετική ανάρτηση, προκειμένου να τη δημοσιεύσει στην Ιστοσελίδα της. Με τη χορήγηση από το δικαιούχο πρόσωπο της συγκατάθεσης θεωρείται ότι αυτό συμφωνεί και αποδέχεται τους ίδιους ως άνω όρους που αφορούν τους Χρήστες και την εταιρία.

8.ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ (DOWNLOAD) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που μεταφορτώνεται (download) από την Ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον Χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που μεταφορτώνει (download) από την Ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

9.ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies, διέπεται δε από τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι Χρήστες οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή κι επιμέλεια όλους τους παρόντες όρους.

Παρέχοντας οι Χρήστες προσωπικές τους πληροφορίες στην εταιρία, δηλώνουν  αφενός ότι αποδέχονται τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική Cookies και αφετέρου παρέχουν την συναίνεσή τους στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχουν αυτοί κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

10.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ε.Ε και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιοσδήποτε όρος είναι  αντίθετος με το Νόμο, είναι αυτοδικαίως άκυρος, χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου www.neathess.gr εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, υπάγεται στη αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Σερρών.

11.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Εντούτοις, η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματά της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων

Εάν ο Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.