Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας,
συμμετέχει ως εταίρος στην Πρωτοβουλία Κυκλικών Πόλεων και
Περιφερειών «Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)».

H πρωτοβουλία «Circular Cities and Regions Initiative»
ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή
με στόχο να υποστηρίζει τα
συμβαλλόμενα μέλη και τους εταίρους της για τη μετάβαση στην κυκλική
οικονομία.

Το πρόγραμμα «Pilots and Fellows» είναι ένα δίκτυο, στο οποίο
μετέχουν περισσότεροι από 30 εταίροι, πόλεις και περιφέρειες της
Ευρώπης, ανάμεσα τους και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που
υλοποιούν τη μετάβαση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην κυκλική
οικονομία.

Στο πλαίσιο της «Circular Cities and Regions Initiative» η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
θα συμμετέχει στην πρωτοβουλία με
στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενώ θα λάβει μέρος σε στοχευμένα
webinars, σε ομάδες εργασίας, καθώς και σε σεμινάρια μάθησης.