Με όρια ως προς τα ποσά για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας, αλλά και συγκεκριμένο χρόνο εντός του οποίου θα
πρέπει να αποδίδονται οι ενισχύσεις σχεδιάζεται το νέο ΕΣΠΑ.

Με τον δικαιούχο να πληρώνεται το πλήρες οφειλόμενο ποσό το αργότερο 80
ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής
, πάντα σύμφωνα με
τις γενικά ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης και χωρίς την
προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την
πληρωμή πράξεων μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.

Νέο ΕΣΠΑ:
Πιο σύντομες και απλές οι πληρωμές

Σε πιο απλή και σύντομη φιλοδοξεί να μετατρέψει τη διαδικασία πληρωμής των
δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
, θέτοντας όρια
ως προς τα ποσά για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής και
φορολογικής ενημερότητας, αλλά και συγκεκριμένο χρόνο εντός του οποίου θα
πρέπει να αποδίδονται οι ενισχύσεις.

Οι παρεμβάσεις σύντμησης περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για το ΕΣΠΑ 2021 –
2027 συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ που έθεσε ο υπουργός Άδωνις
Γεωργιάδης
σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα μείνει ανοικτή έως τις 10
Ιανουαρίου.

Εντός 80 ημερών

Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, η διαχειριστική αρχή πρέπει να διασφαλίζει, υπό
την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει
το πλήρες οφειλόμενο ποσό το αργότερο 80 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο.

Πάντως, η προθεσμία μπορεί να διακοπεί εάν οι πληροφορίες που υποβάλλει ο
δικαιούχος δεν επιτρέπουν στη διαχειριστική αρχή να εξακριβώσει κατά πόσον
οφείλεται το ποσό.

Σε ό,τι αφορά τις πράξεις ΣΔΙΤ, οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε λογαριασμό
υπό μεσεγγύηση που δημιουργείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό στο όνομα του
δικαιούχου για χρήση σύμφωνα με τις διαδικασίες των ΣΔΙΤ.

Οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται μόνο με την υποχρεωτική
προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
, σύμφωνα
με τις γενικά ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.

Ωστόσο, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, δεν απαιτείται η προσκόμιση
αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή
πράξεων μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Η διάταξη αυτή εκτιμάται ότι θα
βελτιώσει τη θέση αρκετών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που έχουν λαμβάνειν μικρά ποσά από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ωστόσο
δυσκολεύονται λόγω της απαίτησης για προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας.

Ακατάσχετα τα ποσά

Επίσης, ορίζεται ότι το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την
υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
και τα προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων δεν
υπόκειται σε αφαίρεση ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και
οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς
οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων και δεν εισπράττεται
οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το
οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οφείλεται στους
δικαιούχους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σχέδιο νόμου αποτελεί αναγκαία συνθήκη
προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα νέα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα
τα οποία έχουν κατατεθεί και αναμένουν την τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Από το σύνολο των 26,2 δισ. ευρώ, τα 20,9 δισ. ευρώ αποτελούν κοινοτικούς
πόρους και τα 5,3 δισ. ευρώ την εθνική συμμετοχή.

Αναφορικά με τα τομεακά προγράμματα που έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην
Κομισιόν, αυτά είναι:

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία με 3,886
δισ., Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή με 4,161 δισ., Ψηφιακός
Μετασχηματισμός με 943 εκατ., Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή με 3,606 δισ.,
Μεταφορές με 2,224 δισ., Πολιτική Προστασία με 713,76 εκατ., Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση με 1,629 δισ., Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα με 519,64 εκατ.
και Τεχνική Βοήθεια με 504 εκατ. ευρώ.

Περιφερειακά Προγράμματα

Πέραν όμως των παραπάνω, υπάρχουν και 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΠΕΠ)
, με τους πόρους που θα διαχειριστούν οι Περιφέρειες στο
πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ να ανέρχονται στα 8,1 δισ., έναντι 5,9 δισ. που
αναλογούσαν στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα, τα ΠΕΠ είναι τα εξής:

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 639 εκατ., Κεντρικής Μακεδονίας με 1,44
δισ.,
Θεσσαλίας με 554 εκατ., Ηπείρου με 426 εκατ., Δυτικής Ελλάδας με 628 εκατ.,
Δυτικής Μακεδονίας με 394 εκατ., Στερεάς Ελλάδας με 426 εκατ., Πελοποννήσου με
410 εκατ., Ιονίων Νήσων με 288 εκατ., Βορείου Αιγαίου με 394 εκατ., Κρήτης με 565
εκατ.,
Αττικής με 1,617 δισ. και Νοτίου Αιγαίου με 285 εκατ. ευρώ.