Μεγαλύτερη η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στα έργα της χώρας

Σημεία της τοποθέτησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ.
Κώστα Καραμανλή
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής
για το Νομοσχέδιο «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής»

Στις νέες καινοτομίες που προωθεί το Νομοσχέδιο «Πρότυπες προτάσεις για
έργα υποδομής»
αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας
Καραμανλής
κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής.

Όπως σημείωσε ο κ. Καραμανλής, το εν λόγω Σχέδιο Νόμου προωθεί τη
μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων στην υλοποίηση
των έργων της χώρας, πάντα «με γνώμονα την προστασία του δημόσιου
συμφέροντος και με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και του ανταγωνισμού,
προσθέτοντας άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του θεσμικού πλαισίου της χώρας».

Ως εκ τούτου, όπως επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, το
συγκεκριμένο Νομοσχέδιο δεν τροποποιεί το πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων
έργων, αλλά το συμπληρώνει.

Τόνισε δε τη σημασία αξιοποίησης κάθε αναπτυξιακού εργαλείου, προκειμένου
να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της χώρας, να προωθηθούν μεγάλα projects, να
απορροφηθούν, ταχύτερα από το παρελθόν, ευρωπαϊκοί πόροι και να τονωθεί η
απασχόληση.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής, με το νέο πλαίσιο ρυθμίζεται το ελάχιστο
περιεχόμενο μίας πρότυπης πρότασης, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο ωρίμανσης
πρότασης, όπως επίσης και τα κίνητρα για την υποβολή πρότυπων προτάσεων,
καθώς και η τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.

Επιπλέον υπογράμμισε πως ο ανάδοχος θα αναδεικνύεται
πάντοτε με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το
εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Αναφερόμενος στους στόχους του νέου θεσμικού πλαισίου, ο κ. Καραμανλής
τους συνόψισε στους εξής:

-Ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και προετοιμασία νέων έργων σε τομείς
προτεραιότητας του Δημοσίου, παράλληλα με τις υπάρχουσες διαδικασίες
του Δημοσίου.

-Επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων, μέσω του αποκαλούμενου
«διπλασιασμού», δηλαδή της δυναμικότητας του υφιστάμενου συστήματος
σχεδιασμού έργων υποδομής, αφού η ωρίμανση των έργων θα γίνει από
τον ιδιωτικό τομέα.

Κάτι που – μεταξύ άλλων – θα απελευθερώσει
ανθρώπινους πόρους Δημοσίων Υπαλλήλων για την ταχύτερη προώθηση
των λοιπών ανοικτών ζητημάτων.

– Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού Τομέα και σε επίπεδο
σχεδιασμού έργων, αλλά και στην απόδοσή της ως «μνήμη» στον
Δημόσιο Τομέα προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που σταθερά
γίνονταν όταν σχεδιάζονταν και δημοπρατούνταν έργα στη χώρα.

-Εκμετάλλευση της ευελιξίας του Ιδιωτικού τομέα στην επιτάχυνση των
διαδικασιών ωρίμανσης έργων, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που στην
προσπάθεια να διαφυλαχθεί το Δημόσιο συμφέρον, καταλήγουν οι
διαδικασίες να διαρκούν περισσότερο από την ίδια την εργασία.

-Ισορροπία μεταξύ των χορηγούμενων κινήτρων στους προτείνοντες, αλλά
και του περιορισμού των αντικινήτρων στους λοιπούς ενδιαφερόμενους.