Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου
για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρου Καλαφάτη
, με θέμα τον
«Καθορισμό στρατηγικών στόχων στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας
Μακεδονίας και Θράκης) για το έτος 2022»
.

Σύμφωνα με την απόφαση οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής:
 

Η αξιολόγηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης, κατ΄ εφαρμογή
των επενδυτικών νόμων, επενδυτικών σχεδίων και η συμβολή στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας καθώς και σε δράσεις προώθησης της καινοτομίας. 

Η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και η προστασία των
επαγγελματιών
, οι οποίοι εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία περί ασφάλειας
των βιομηχανικών προϊόντων έναντι εκείνων που παραβαίνουν τα όρια ενός
υγιούς και ασφαλούς ανταγωνισμού.

Η ανάπτυξη εξωστρεφών δράσεων περιφερειακής πολιτικής για την ισόρροπη
και βιώσιμη παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Μακεδονίας και
Θράκης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο προγραμματισμός της διοργάνωσης
του 4ου Balkan Forum.

Η ανάπτυξη δράσεων προώθησης των διεθνών, διασυνοριακών και
διακρατικών συνεργασιών για τη διασύνδεση των περιβαλλοντικών,
πολιτιστικών και τουριστικών πόρων και διαδρομών της Μακεδονίας και
Θράκης
με τις αντίστοιχες των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου, καθώς και η
ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών της Μακεδονίας και Θράκης με
αντίστοιχα δίκτυα των Βαλκανίων, του Ευξείνου Πόντου και της ΝΑ Ευρώπης,
όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ)
LOC FOOD, TERRA VINO, ALTER TRIP, καθώς και το στρατηγικό έργο Διάνοιξης
Συνοριακού Σταθμού στο Λαιμό – Πρέσπες. 

Η ανάδειξη και προστασία της φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς στις 17 Περιφερειακές Ενότητες της Μακεδονίας και της Θράκης,
στις οποίες έχουν ήδη χαρακτηριστεί 71 οικισμοί ως παραδοσιακοί,  20 
περιοχές ως Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους και περίπου 3.300 κτίρια ως
διατηρητέα, καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η προώθηση της κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης, μέσω των προγραμμάτων ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ, ΣΤΗΡΙΖΩ,
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, BENEFIT, ΠΑΡΑΓΩ
κ.ά.

Ο σχεδιασμός, συντονισμός, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που
άπτονται της διοικητικής υποστήριξης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της
οικονομικής λειτουργίας του Φορέα και των εποπτευόμενων φορέων.

Η παρακολούθηση και υποστήριξη της Ανάπλασης ΔΕΘ-HELEXPO και του
τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς “Thessintec”.

Η προβολή του έργου και αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας του
Φορέα

Η ανάπτυξη συστημάτων διοικητικού εκσυγχρονισμού και μεθόδων
στρατηγικού σχεδιασμού
για όλα τα πεδία αρμοδιότητας του Φορέα και για την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών που διαθέτει αυτό
και οι εποπτευόμενοι φορείς του, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος και των πολιτών.

Η ανάπτυξη και η συντονισμένη υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με
θέματα Πολιτικής Προστασίας.