Εκδόθηκε μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιώργου
Γεωργαντά
και του αρμόδιου Υφυπουργού για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου
Στύλιου
, με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ.Δημήτρη Οδ.
Παπαγιαννίδη,
παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στη με αριθμ. πρωτ. 5474/23-12-
2021 πρόσκληση της Δράσης 4.3.4:

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Ειδικότερα, η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών προτάσεων παρατείνεται
μέχρι 18/03/2022 από 28/02/2022 που ίσχυε σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση.

Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν βελτίωση της
πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου
περιοχές, προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδοποιίας, κατασκευή
τεχνικών, ερεισμάτων,
δεν περιλαμβάνουν όμως δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις
συντήρησης όπως χαλικόστρωση, επούλωση λάκκων κ.λ.π.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.000.000,00 €.
Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι όλοι οι Δήμοι της Χώρας.

• Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των
150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

• Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των
500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του
1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση αφορά φυσικό
αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν
την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό.

Με τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η ευκολότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη
πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων.

Η
εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου παράλληλα με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό
των καλλιεργητικών μεθόδων αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

H πρόταση (αίτηση στήριξης) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης–Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS)
,συνοδευόμενη
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/έγγραφα.

Η τροποποίηση της πρόσκλησης ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των
σχετικών προτάσεων κοινοποιείται στους Δήμους της χώρας και αναρτάται στις ιστοσελίδες του
ΥΠ.Α.Α.Τ., www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
www.espa.gr.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και
λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων
αγροτών και αλιέων.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ