Δυο σημαντικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις υλοποιεί η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
με στόχο τη θωράκιση και την προστασία του Νομού
Σερρών

Η πρώτη παρέμβαση περιλαμβάνει επεμβάσεις καθαρισμού της
κοίτης του χειμάρρου του Αγίου Ιωάννη και την ανύψωση των
αναχωμάτων σε κρίσιμα τμήματά του, ενώ η δεύτερη παρέμβαση αφορά
στην αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών που βρίσκονται δίπλα στην
τάφρο Μπέλιτσα με την αποκατάσταση των αναχωμάτων του τάφρου στα
Δημοτικά Διαμερίσματα Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης
Σερρών
για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες – Δύο αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις

Δυο σημαντικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις υλοποιεί η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας στο νομό Σερρών με στόχο τ
η θωράκιση και την
προστασία της περιοχής.

Η πρώτη παρέμβαση περιλαμβάνει επεμβάσεις καθαρισμού της
κοίτης του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων σε κρίσιμα
τμήματά του και είναι προϋπολογισμού 540.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη
μελέτη θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού των τεχνικών, όπως
γέφυρες και κιβώτια, από μπάζα και απορρίμματα, θα γίνουν εργασίες
απομάκρυνσης των φερτών υλικών, καθώς και εργασίες συντήρησης
αντιπλημμυρικών έργων του χειμάρρου Αγίου Ιωάννη.

Οι εργασίες που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο, αφορούν:

α)τον καθαρισμό υδατορεμάτων από βλάστηση, μπάζα, απορρίμματα και
αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής τους.
β)την άρση προσχώσεων κάτω από οδικές γέφυρες.
γ)τη συντήρηση και αποκατάσταση αναχωμάτων.
δ)την αντικατάσταση – συντήρηση κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων και
τεχνικών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία των
οικισμώ
ν που βρίσκονται δίπλα στην τάφρο Μπέλιτσα και εντάσσεται στο
έργο «Επείγοντα έργα συντήρησης και αποκατάστασης αναχωμάτων
τάφρου Μπέλιτσας στα Δημοτικά Διαμερίσματα Σκουτάρεως,
Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών
για την αντιμετώπιση
εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων».

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης
ζημιών των αναχωμάτων στην τάφρο της Μπέλιτσας, από τη συμβολή της
με τον ποταμό Στρυμόνα έως τον οικισμό Καλών Δέντρων.

Παράλληλα
πρόκειται να γίνει καθαρισμός της τάφρου από βλάστηση, μπάζα και απορρίμματα, ώστε να αποκατασταθεί η βαθιά κοίτη στην πρότερη μορφή
της.

Ακόμη θα γίνει καθαρισμός όλων των γεφυρών και των τεχνικών από
τις προσχώσεις, καθώς και συντήρηση και αποκατάσταση κατεστραμμένων
τμημάτων του παράπλευρου του αναχώματος αμμοχαλικοστρωμένου
δρόμου, συνολικού μήκους 1.200 μ.