Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 για την Κεντρική
Μακεδονία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
υλοποιεί το έργο «Περιφερειακός Μηχανισμός
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» (ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ).

Στόχος αυτού του έργου είναι η σύσταση και λειτουργία ενός μηχανισμού διάγνωσης που θα
δρα συμπληρωματικά στο υφιστάμενο εθνικό σύστημα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας,

ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει ειδικά στοιχεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία θα
συνεκτιμώνται κατά το σχεδιασμό αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

Ο Μηχανισμός
συλλέγει και αναλύει συστηματικά τα δεδομένα για την Κεντρική Μακεδονία, προκειμένου να
εντοπίζει τα βασικά μεγέθη και τις προοπτικές της περιφερειακής αγοράς εργασίας, καθώς και τις
ανάγκες της σε γνώσεις και δεξιότητες.

Παράλληλα, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Δίκτυο Φορέων
Υποστήριξης
, εντός και εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τα μέλη του οποίου
ανταλλάσσονται στοιχεία και πληροφορίες για την αγορά εργασίας, την ποιότητα και την κινητικότητα
του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτή της συνολικής προσπάθειας η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
διοργανώνει και περιοδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις, με στόχο τη διάχυση πληροφοριών, την
ανάπτυξη συνεργιών και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων και πόρων από και
προς την τοπική κοινωνία.

Ήδη έχουν παρουσιαστεί μεταξύ των άλλων ο σκοπός και η λειτουργία του
Μηχανισμού, τα αποτελέσματα των δύο πρώτων πρωτογενών ερευνών στην Κεντρική Μακεδονία και
οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας, σε επίπεδο εθνικό, Περιφέρειας και Περιφερειακών
Ενοτήτων
.

Η νέα ενημερωτική δράση του Μηχανισμού είναι προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου
2022, με τη διεξαγωγή υβριδικής ημερίδας. Κεντρική θεματική της εκδήλωσης θα είναι η απασχόληση
των νέων και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε νέες και καινοτόμες δεξιότητες.

Η ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί στις 11.30 πμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 29, 2ος όροφος).

Το τελικό πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ, όπου επίσης
θα αναρτηθούν και τα ευρήματα της τρίτης πρωτογενούς ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας εργοδοτών,
από κοινού με τις τάσεις για νέες θέσεις εργασίας, δυναμικούς κλάδους και επαγγέλματα για το σύνολο
της Περιφέρειας.