Ενημερωτική εκδήλωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 θα παρουσιαστεί σήμερα στο Επιμελητήριο Σερρών παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.

Με την παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα θα πραγματοποιηθεί η σημερινή ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο για την παρουσίαση της ενίσχυσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, μέσω της υποστήριξης των υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση, την εξωστρέφεια και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Σήμερα στις Σέρρες ο Τζιτζικώστας για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 2027

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – ΕΣΠΑ 2021-2027 «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»

Σήμερα το απόγευμα στις 18.00, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιο Εταίρο-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»/ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΦΕΠΑΕ, συνδιοργανώνουν Ανοικτή Ενημερωτική Εκδήλωση  παρουσίασης της Δράσης Ενίσχυσης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο:

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση», ενώ την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Βαφειάδης Πλιάκου


 Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη Δράση στόχος είναι η ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3), όπως αυτοί εξειδικεύονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.


Οι εν λόγω τομείς δραστηριότητας είναι : Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Βιοεπιστήμες-Υγεία-Φάρμακα, Ψηφιακές Τεχνολογίες, Αεϊφόρος Ενέργεια, Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία, Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Σωτηριάδης Χανλίογλου


Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών με την προϋπόθεση ότι το επιχειρηματικό τους σχέδιο συνδέεται τεκμηριωμένα με τους ως ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 65 εκ. ευρώ και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται έως και 400.000€ ενώ δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους (2021-2022), ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45%.


Η Δράση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021 για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+, καθώς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος “Κεντρικής Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αβραμάκης Τσίπρας 2


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (13/12/2023) και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απόληξης/εων που θα επιλεγούν, και θα αφορούν σε:


-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρο.
-Παραγωγικό & Μηχανολογικό Εξοπλισμό.
-Εξοπλισμό για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας.
-Ψηφιακό εξοπλισμό γραφείου & Λογισμικό.
-Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα.
-Παροχή Υπηρεσιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογισμικού, πιστοποιήσεις, σχεδιασμός/ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, μεταφορά τεχνογνωσίας).
-Προβολή (συμμετοχή σε εκθέσεις & λοιπά έξοδα προβολής).
-Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό.
-Έμμεσες δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).


Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) από 22/01/2024 και ώρα 12:00 έως τις 22/5/2024 και ώρα 14:00.


Η παρουσίαση και ενημέρωση για τη Δράση θα γίνει από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Δήμος Ηράκλειας: Η Ζωή Μαρίγκου στο Δ.Σ. του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες!

Γιορτάστηκε με επισημότητα η 111η επέτειος της απελευθέρωσης της Νιγρίτας!

Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος νέος Πρόεδρος της ΑΝΕΣΕΡ

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο για την 24ωρη παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

Αντιπροσωπεία της Ε.Γ. του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Σερρών στον ΕΦΚΑ