Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι στις 10/12/2021 θα τεθεί σε λειτουργία νέα
ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ)
για τα
έτη 2019 και 2020 για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς.

Συγκεκριμένα, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε:

-εργοδότες δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και σε
Ν.Π.Ι.Δ. και

-εργοδότες μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ
Κοινών Επιχειρήσεων),

Η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούσε πάγιο αίτημα των δικηγόρων, των μηχανικών
και των υγειονομικών
καθώς καταργεί την ταλαιπωρία και την υποχρέωση φυσικής
επίσκεψης στα τοπικά υποκαταστήματα για τροποποιήσεις Α.Π.Δ.
και παράλληλα μειώνει
σημαντικά τον φόρτο εργασίας των υπαλλήλων του Φορέα.


Η υπηρεσία θα παρέχεται στους εργοδότες μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr) επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Εργοδότες → «Ηλεκτρονική
Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς
Μηχανικούς και Υγειονομικούς»
με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που διαθέτουν για
την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Η δε δυνατότητα τροποποίησης παρέχεται στον
εργοδότη ανά ασφαλισμένο.


Η ανωτέρω τροποποίηση πραγματοποιείται με απλό και φιλικό τρόπο για το χρήστη, χωρίς
την υποβολή δικαιολογητικών
, και αφορά στην δηλωθείσα -μέσω Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (ΑΠΔ)
– ασφάλιση των προσώπων αυτών για τα έτη 2019 και 2020, ώστε να
προσαρμοσθεί στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, που διέπουν το
ασφαλιστικό καθεστώς τους.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, θα εμπλουτισθεί στις 17/01/2022 με αυτοματοποιημένη
ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών
εισφορών στους εν λόγω δικαιούχους (ασφαλισμένους και εργοδότες).