Προσωρινά αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων,
επιλαχόντων και αποκλειομένων του νέου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης σε
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services) για 1.000 ανέργους. Η κατάρτιση των
πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα
κριτήρια.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από την Τρίτη 1
Μαρτίου και ώρα 9:00 μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου στις 9:00.
Η ένσταση
υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ)
του ΟΑΕΔ (e-services)
με κωδικούς TaxisNet στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/e-services

Όσοι καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν το λόγο της ένστασης και να
τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά
δικαιολογητικά. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Microsoft Hellas για την
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος
στην αγορά εργασίας. Συνολικά θα ωφεληθούν 1.000 άνεργοι, ηλικίας 18-45 ετών, απόφοιτοι
τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud
υπηρεσίες της Microsoft»
προσφέρεται δωρεάν από τη Microsoft, στο πλαίσιο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης και περιλαμβάνει σύγχρονη κατάρτιση, ασύγχρονη κατάρτιση μέσω
πλατφόρμας κατάρτισης, καθώς και υποστήριξη μέσω εξ αποστάσεως συναντήσεων με
εισηγητές για επίλυση αποριών.

Όσοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση και συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων
πιστοποίησης θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης, ενώ όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς
και τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, θα λάβουν επιπρόσθετα Πιστοποίηση
Microsoft.

Η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον ιστότοπο www.oaed.gr